Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Poskytovatel: MK ČR
Název projektu: Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení
Trvání projektu: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022
Číslo projektu:  DG20P02OVV008

Projekt reaguje na aktuální situaci kůrovcové kalamity, která zasáhla severní Moravu a Slezsko. Hlavním impulsem jsou pak poznatky kolegů z NPÚ doplněné o zveřejněné letecké snímky (ortofotomapy), které ukazují obrovský rozsah kalamitní těžby a její dopad na archeologické nemovité kulturní památky a území s archeologickými nálezy evidované v Státním archeologickém seznamu (SAS) ČR.

Výzkum se územně zaměří na oblast podstatné části moravských a slezských Sudet, tj. geomorfologicky téměř celou Jesenickou oblast (Východní Sudety) na území České republiky, zahrnující Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Rychlebské Hory, Kralický Sněžník, Hanušovickou vrchovinu, Zábřežskou vrchovinu, Mohelnickou brázdu, Zlatohorskou vrchovinu s přiléhajícími geomorfologickými oblastmi Vidnavské nížiny, Žulovské pahorkatiny, Hornomoravského úvalu, Západobeskydského podhůří, Ostravské pánve a Opavské pahorkatiny. Z územně správního hlediska by se jednalo o území okresů Jeseník, Bruntál, Opava a přiléhajících částí okresů Šumperk, Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Ostrava-město. Celkově zájmová oblast představuje plochu o výměře cca 6300 km2.

Rozhodujícím důvodem k realizaci předkládaného projektu je zásadní dopad kalamitní těžby, která nejen narušuje vzhled krajiny a prvky archeologického dědictví v ní, ale ohrožuje také pramennou bázi poznání zdejšího historického osídlení. Současná plošná likvidace lesních porostů zasažených kůrovcovou kalamitou s sebou totiž nese množství rizik pro dochované historické prvky v krajině, jako je narušení terénu těžkou technikou a s tím spojená eroze. Takto koncipovaný projekt je potřebný také z toho důvodu, že opětovné zalesnění v nejméně 15 dalších letech neumožní tyto prvky sledovat a studovat.

Předmětný region je přitom z hlediska odborného výzkumu dosud značně opomíjený, přestože hrál důležitou roli při vytváření sítě středověkého a novověkého osídlení  našich zemí, přičemž  nelze opomenout ani jeho předpokládanou roli exploatačního a tranzitního charakteru v období pravěku.

Přes existenci Státního archeologického seznamu (SAS), který lze považovat za jednoduchou a základní GIS aplikaci evidující území s archeologickými nálezy v celé České republice, žádná odpovídající moderní GIS nebo 3D aplikace, zahrnující vývoj osídlení předmětného regionu ve vztahu k přírodním podmínkám, neexistuje.

Cíle projektu:

1. Multidisciplinární výzkum památek v krajině moravských a slezských Sudet, ohrožených aktuální kůrovcovou kalamitou, resp. následnou intenzivní lesnickou těžbou. V rámci výzkumu proběhne dokumentace krajiny zájmové oblasti, identifikace součástí archeologického dědictví, jako jsou např. hradiska, mohylníky, zaniklé středověké vsi, hrádky, historické komunikace, ale i pozůstatků historické agrární krajiny a montánních reliktů dotčených kalamitou, provedeny budou jejich inventarizace a pasportizace. Součástí těchto prací budou i odběry vzorků pro přírodovědné analýzy a dataci a také drobné ověřovací terénní výzkumy.

2. Vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS), které budou obsahovat soubor informací a dat. Ta budou distribuována prostřednictvím informačních systémů NPÚ (SAS, Památkový katalog) vlastníkům a správcům lesů, případně jiným subjektů, jejichž činnost ohrožuje archeologické dědictví na předmětném území, tak aby byla možná v budoucnu jejich efektivní ochrana.

3. Výzkum a vývoj památkového postupu ochrany památek ohrožených těžební lesnickou činností, který bude rovněž adresován jak orgánům památkové péče, tak předaný vlastníkům a správcům lesů, případně jiným subjektů, jejichž činnost ohrožuje památky na předmětném území.

4. Prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti prostřednictvím konference, workshopů a odborných publikací.

5. Prezentace výsledků projektu a edukace široké veřejnosti prostřednictvím tematické výstavy a navazujících aktivit.

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury České republiky.